พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore-C คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา