การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบการบริหารร้านยา ให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
โดย คุณ กัญญาวีร์ พิลึก ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย ในวันที่ 3 มีนาคม2553
และทำพิธีมอบซอฟต์แวร์และคู่มือให้กับอาจารย์ฯ ผู้บริหารร้านยาสำหรับให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบในหลักสูตรการเรียนการสอน
เป็นการสนับสนุนการศึกษาด้านเภสัชศาสร์ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ......
กดเพื่อดูรูปภาพที่นี่
 

 
การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบการบริหารร้านยา ให้กับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
โดย คุณ กัญญาวีร์ พิลึก ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย  ในวันที่ 29 มกราคม 2553
และทำการอัพเกรดให้กับระบบร้านยาของคณะฯ ที่ใช้งานมากว่า 3 ปี เพื่อให้มีฟีเจอร์ใหม่ๆ ใช้งานครบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
และทำพิธีมอบซอฟต์แวร์และคู่มือให้กับอาจารย์ฯ ผู้บริหารร้านยาสำหรับให้นักศึกษาได้ศึกษาระบบในหลักสูตรการเรียนการสอน
เป็นการสนับสนุนการศึกษาด้านเภสัชศาสร์ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ......กดเพื่อดูรูปภาพ

 พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore สำหรับร้านยาของคณะฯ
  รับมอบโดย อ.อธิรัตน์ อำนวยผล  อาจารย์ผู้บริหารร้านยา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อใช้สำหรับการบริหารร้านยาของคณะฯ และ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฯ นอกจากนี้ ยังได้มอบซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิกของมหาวิทยาลัย SmartClinic 4.0 เพื่อเชื่อมต่อกับระบบร้านยา เพื่อส่งคนไข้มารับยาที่ร้านยา โดยไม่ต้องวางระบบใดๆ เพิ่มเติม รับมอบโดย  
นพ. บุญเกียรติ   จิตตานุปกรณ์  โดย คุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ 
ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552......ชมภาพบรรยากาศ >>>>พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore สำหรับร้านยาของคณะฯ
  รับมอบโดย รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อใช้สำหรับการบริหารร้านยาของคณะฯ และ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฯ โดย คุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ
 ในวันที่ 13 ตุลาคม  2552...ชมภาพบรรยากาศ >>>>


พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore สำหรับร้านยาของคณะฯ
  รับมอบโดย พ.ต.ท.ผศ.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อใช้สำหรับการบริหารร้านยาของคณะฯ และ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฯ โดย คุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ
 ในวันที่ 3 เมษายน  2552...

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

พิธีมอบซอฟต์แวร์สำหรับร้านยาของคณะฯ
  รับมอบโดย รศ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์  คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเซีย
เพื่อใช้สำหรับการบริหารร้านยาของคณะฯ และ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฯ
โดย คุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ   ในวันที่ 9 มีนาคม 2552

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พิธีมอบซอฟต์แวร์สำหรับร้านยาของคณะฯ จำนวน 1 ชุด

  รับมอบโดย อ.อธิรัตน์ อำนวยผล  อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อใช้สำหรับการบริหารร้านยาของคณะฯ และ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฯ โดย คุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2552

มหาวิทยาลัยรังสิต

พิธีมอบซอฟต์แวร์สำหรับห้องปฏิบัติการคณะฯ จำนวน 20 ชุด

  รับมอบโดย อ.ดร. ศักดิพัฒน์  แสงสุริยงค์  อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย คุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2551

สถาบันที่ให้การสนับสนุน

กำหนดวันรับมอบ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียว รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มศว. รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ระหว่างกำหนดรับมอบ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลาฯ ระหว่างกำหนดรับมอบ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.จุฬาฯ รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ระหว่างกำหนดรับมอบ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ระหว่างกำหนดรับมอบ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อีสเทริน์เอเซีย รับมอบแล้ว

ซอฟต์แวร์ใหม่ปี 2010
สำหรับเภสัชกร

SmartDrugStore WholeSale
New Edition

ระบบซอฟต์แวร์บริหารร้านยาแบบขายส่ง

SmartDrugStore Xtra
New Edition

ระบบซอฟต์แวร์บริหารร้านยาและระบบสต๊อกสมบูรณ์แบบ


SmartStock New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารสต๊อกเช็คสต๊อก

ซอฟต์แวร์ใหม่ปี 2009
สำหรับเภสัชกร

SmartDrug-Interaction New Edition
ระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทำปฏิกิริยาของยา

SmartDispensing New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารการจ่ายยาในโรงพยาบาลสมบูรณ์แบบ

SmartCounseling New Edition
ระบบซอฟต์แวร์เก็บประวัติคนไข้และให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับร้านยาทั่วไปและร้านยาคุณภาพ

SmartGuide New Edition
ระบบซอฟต์แวร์การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สำหรับร้านยาทั่วไปและร้านยาคุณภาพ

   

     บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ให้กับวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข, ระบบการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชศาสตร์, เว็บไซต์ขององค์กรด้านการแพทย์, ซอฟต์แวร์บริหารงานด้านการแพทย์และ อื่นๆ ตลอดจนการฝึกอบรมด้านต่างๆ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง การนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารข้อมูลข่าวสารและช่วยการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยได้วางแนวทางการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งภูมิภาค (Medical Hub) ในปี พ.ศ. 2553 ในการความรู้เรื่องยารักษาโรค เภสัชกรถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านนี้ คือ สามารถใช้งานได้ เพราะการให้การทำร้านยาในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคติจิตอล (Electronic Medical Record: EMR) เกือบทั้งหมด ทั้งนี้เพราะ ข้อมูลดิจิตอลสามารถนำมาประมวลผลสรุปด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น จำนวนลูกค้าต่อปี ยอดขาย กำไร คลังยา การสั่งซื้อยา ฯลฯ ระบบข้อมูลต่างๆ สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวริค์ สะดวกในการรับส่งและเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ระบบการเก็บข้อมูลแบบดิจิตอล ยังสะดวก และค้นหาได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำขึ้นเก็บไว้แบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วย

      บริษัทฯ จึงได้พิจารณาที่จะให้การสนับสนุนระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาเพื่อให้นิสิตเภสัชกรได้เรียนรู้ถึงระบบบริหารงานเกี่ยวกับระบบการขายหน้าร้าน การบริหารคลังยา Pharmacy Guide ระบบการบริหารสต๊อก ระบบรายงานต่างๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้การบริหารงานภายในร้านยา มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งนิสิตเภสัชกรทั้งหมด สามารถนำเอาแนวความคิดการบริหารนี้ไปใช้ได้ อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบออกไปประกอบวิชาชีพ โดยการสนับสนุนนี้ บริษัทฯ จะทำการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ตามจำนวนที่คณะฯได้พิจารณาเห็นชอบ โดยรวมไม่เกิน 10 ไล่เซนส์ โดยการสนับสนุนนี้ เป็นการสนับสนุนแบบให้เปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

      ซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยา (SmartDrugstore) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสำหรับเภสัชกรเพื่อช่วยบริหารงานในร้านยาระบบการขายหน้าร้าน ระบบการเก็บประวัติลูกค้า ระบบสมาชิก การบริหารคลังยา Pharmacy Guide ระบบการบริหาร ระบบรายงานต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้ นิสิตเภสัชกร จะได้ศึกษาและเรียนรู้ภายในซอฟต์แวร์นี้ทั้งหมด อันจะทำให้นิสิตเภสัชกรได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จบการศึกษาออกไปดำเนินกิจการด้านยาส่วนตัว นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยาให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และพัฒนาเพื่อเป็นร้านยาคุณภาพ   ต่อไป

หากสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่
บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จำกัด โทร. 0-2949-7816-20 Call Center 0-2949-7806 หรือ เว็บไซต์ www.software.worldmedic.com  หรือ www.worldmedic.co.th  

 
 

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2008