พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore
รับมอบโดย รศ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์  คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเซีย
เพื่อใช้สำหรับการบริหารร้านยาของคณะฯ และ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฯ
โดย คุณอิสระพงศ์ แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ
 
การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบการบริหารร้านยา ให้กับอาจารย์และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
โดย คุณ กัญญาวีร์ พิลึก ผู้จัดการฝ่ายขาย ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2554
และทำการอัพเกรดให้กับระบบร้านยาของคณะฯ ที่ใช้งานมากว่า 2 ปี เพื่อให้มีฟีเจอร์ใหม่ๆ
ใช้งานครบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
>>>คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ
 
พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore
รับมอบโดย รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ภญ. ดุจฤดี ชินวงศ์ และ อาจารย์ ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้สำหรับการบริหารร้านยาของคณะฯ และ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฯ
โดย คุณอิสระพงศ์ แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 >>> คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพ
พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore สำหรับร้านยาของคณะฯ
  รับมอบโดย รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อใช้สำหรับการบริหารร้านยาของคณะฯ และ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฯ โดย คุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ
 ในวันที่ 13 ตุลาคม  2552...ชมภาพบรรยากาศ >>>>


พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore สำหรับร้านยาของคณะฯ
  รับมอบโดย พ.ต.ท.ผศ.ดร.นภดล ทองนพเนื้อ   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพื่อใช้สำหรับการบริหารร้านยาของคณะฯ และ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฯ โดย คุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ
 ในวันที่ 3 เมษายน  2552...


พิธีมอบซอฟต์แวร์สำหรับร้านยาของคณะฯ
  รับมอบโดย รศ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์  คณะบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์เอเซีย
เพื่อใช้สำหรับการบริหารร้านยาของคณะฯ และ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฯ
โดย คุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ   ในวันที่ 9 มีนาคม 2552

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

พิธีมอบซอฟต์แวร์สำหรับร้านยาของคณะฯ จำนวน 1 ชุด

  รับมอบโดย อ.อธิรัตน์ อำนวยผล  อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อใช้สำหรับการบริหารร้านยาของคณะฯ และ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฯ โดย คุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2552

มหาวิทยาลัยรังสิต

พิธีมอบซอฟต์แวร์สำหรับห้องปฏิบัติการคณะฯ จำนวน 20 ชุด

  รับมอบโดย อ.ดร. ศักดิพัฒน์  แสงสุริยงค์  อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย คุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ  ในวันที่ 9 ธันวาคม 2551

บริษัท เวิลด์เมดิกฯ  ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำเทคโนโลโนยีมาใช้กับการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกร  โดยให้การสนับสนุนระบบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore / SmartGuide / SmartCounseling / SmartDrugInteraction / SmartDispensing  ให้กับห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นจำนวน 20 ชุด มูลค่า170,000 บาท(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท) เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ในการเรียนรู้ ก่อนที่จะจบมาประกอบอาชีพ อันเป็นการเตรียมตัว และได้รับรู้ถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือที่จะมาเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของตนเอง  ทำให้ไม่ต้องเสียเวลามาเรียนรู้เพิ่มเติม และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาประยุกต์กับวิชาชีพในอนาคตได้ ทั้งนี้ระบบซอฟต์แวร์ที่มอบไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของระบบบริหารงานร้านยา แต่รวมถึง

  • ซอฟต์แวร์วินิจฉัยโรคเบื้องต้น (SmartGuide)

  • ซอฟต์แวร์บริหารงานปรึกษาคนไข้ (SmartCounseling)

  • ซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทำปฏิกิริยากันของยา(SmartDrugInteraction)

  • ซอฟต์แวร์สำหรับการจ่ายยาในโรงพยาบาล (SmartDispensing)

  • ซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก (SmartClinic Lite) สำหรับหลักสูตร Pharm. D

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ภาพการบรรยายในส่วนหนึ่งวิชาด้านเภสัชศาสตร์ โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ   ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลร้านยา ปัจจุบันและอนาคตของร้านยา ตลอดจนกลยุทธ์ด้านการตลาด การขาย และบริหารจัดการร้านยาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ  นอกจากนั้น ยังแนะนำการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านเภสัชฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาเภสัชฯ ปีที่ 5 ทั้ง 2 ภาค คือ ภาคปกติ และภาคค่ำ   และได้ทำการมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore เวอร์ชั่นใหม่  พื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังพร้อมช่วยสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรม และระบบการบริหาร้านยาของคณะฯที่กำลังจะเปิดในเร็วๆ นี้..... ชมภาพประกอบ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาพการบรรยายในส่วนหนึ่งวิชาด้านเภสัชศาสตร์ โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ   ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลร้านยา ปัจจุบันและอนาคตของร้านยา ตลอดจนกลยุทธ์ด้านการตลาด การขาย และบริหารจัดการร้านยาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ  นอกจากนั้น ยังแนะนำการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านเภสัชฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาเภสัชฯ ปีที่ 5 บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาบริหารจัดการร้านยา  และได้ทำการมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore เวอร์ชั่นใหม่  พื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังพร้อมช่วยสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรม ของคณะฯด้วย.... ชมภาพประกอบ

สถาบันที่ให้การสนับสนุน

กำหนดวันรับมอบ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียว รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มศว. รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ระหว่างกำหนดรับมอบ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลาฯ ระหว่างกำหนดรับมอบ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.จุฬาฯ รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ระหว่างกำหนดรับมอบ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม ระหว่างกำหนดรับมอบ
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อีสเทริน์เอเซีย รับมอบแล้ว

ซอฟต์แวร์ใหม่ปี 2010
สำหรับเภสัชกร

SmartDrugStore WholeSale
New Edition

ระบบซอฟต์แวร์บริหารร้านยาแบบขายส่ง

SmartDrugStore Xtra
New Edition

ระบบซอฟต์แวร์บริหารร้านยาและระบบสต๊อกสมบูรณ์แบบ


SmartStock New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารสต๊อกเช็คสต๊อก

 

ซอฟต์แวร์ใหม่ปี 2009
สำหรับเภสัชกร

SmartDrug-Interaction New Edition
ระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทำปฏิกิริยาของยา

SmartDispensing New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารการจ่ายยาในโรงพยาบาลสมบูรณ์แบบ

SmartCounseling New Edition
ระบบซอฟต์แวร์เก็บประวัติคนไข้และให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับร้านยาทั่วไปและร้านยาคุณภาพ

SmartGuide New Edition
ระบบซอฟต์แวร์การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สำหรับร้านยาทั่วไปและร้านยาคุณภาพ

ปีที่ 1

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ   แก่ คณะเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีพิธีรับมอบโดยตัวแทนคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง.....

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณเฉลิม จันทรโคตร หัวหน้าฝ่ายธุรกิจซอฟต์แวร์  แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีพิธีรับมอบโดย รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณเฉลิม จันทรโคตร หัวหน้าฝ่ายธุรกิจซอฟต์แวร์  แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีพิธีรับมอบโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......พร้อมกับบรรยายให้กับเภสัชกรของจังหวัด

มหาวิทยาลัยรังสิต

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ   แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีพิธีรับมอบโดย รศ.ดร.อรพรรณ   มาตังคสมบัติ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณเฉลิม จันทรโคตร หัวหน้าฝ่ายธุรกิจซอฟต์แวร์  แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ โดยมีพิธีรับมอบโดย ภญ.ดร.สุชาดา  สูรพันธุ์ ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรชุมชน (ร้านยาเภสัช ฯ มอ.)คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้แทนรับมอบแทนคณบดีฯ เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......พร้อมทั้งร่วมบรรยายให้กับนิสิตเภสัชฯปีที่ 5 ในวิชา "บริหารเภสัช

มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ  แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีพิธีรับมอบโดย ผศ.ดร.นนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ อาจารย์ประจำวิชาฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง.....พร้อมทั้งบรรยายวิชาการแก่นักศึกษาเภสั

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ  แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ  โดยมีพิธีรับมอบโดย รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล คณบดี และคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครินวิโรฒ เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ  แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีพิธีรับมอบโดย รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย คณะบดี และคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......

 สภาเภสัชกรรม
 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 ศูนย์ทดสอบออนไลน์
 ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 

 

     บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ให้กับวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข, ระบบการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชศาสตร์, เว็บไซต์ขององค์กรด้านการแพทย์, ซอฟต์แวร์บริหารงานด้านการแพทย์และ อื่นๆ ตลอดจนการฝึกอบรมด้านต่างๆ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง การนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารข้อมูลข่าวสารและช่วยการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยได้วางแนวทางการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งภูมิภาค (Medical Hub) ในปี พ.ศ. 2553 ในการความรู้เรื่องยารักษาโรค เภสัชกรถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านนี้ คือ สามารถใช้งานได้ เพราะการให้การทำร้านยาในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคติจิตอล (Electronic Medical Record: EMR) เกือบทั้งหมด ทั้งนี้เพราะ ข้อมูลดิจิตอลสามารถนำมาประมวลผลสรุปด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น จำนวนลูกค้าต่อปี ยอดขาย กำไร คลังยา การสั่งซื้อยา ฯลฯ ระบบข้อมูลต่างๆ สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวริค์ สะดวกในการรับส่งและเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ระบบการเก็บข้อมูลแบบดิจิตอล ยังสะดวก และค้นหาได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำขึ้นเก็บไว้แบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วย

      บริษัทฯ จึงได้พิจารณาที่จะให้การสนับสนุนระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาเพื่อให้นิสิตเภสัชกรได้เรียนรู้ถึงระบบบริหารงานเกี่ยวกับระบบการขายหน้าร้าน การบริหารคลังยา Pharmacy Guide ระบบการบริหารสต๊อก ระบบรายงานต่างๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้การบริหารงานภายในร้านยา มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งนิสิตเภสัชกรทั้งหมด สามารถนำเอาแนวความคิดการบริหารนี้ไปใช้ได้ อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบออกไปประกอบวิชาชีพ โดยการสนับสนุนนี้ บริษัทฯ จะทำการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ตามจำนวนที่คณะฯได้พิจารณาเห็นชอบ โดยรวมไม่เกิน 10 ไล่เซนส์ โดยการสนับสนุนนี้ เป็นการสนับสนุนแบบให้เปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

      ซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยา (SmartDrugstore) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสำหรับเภสัชกรเพื่อช่วยบริหารงานในร้านยาระบบการขายหน้าร้าน ระบบการเก็บประวัติลูกค้า ระบบสมาชิก การบริหารคลังยา Pharmacy Guide ระบบการบริหาร ระบบรายงานต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้ นิสิตเภสัชกร จะได้ศึกษาและเรียนรู้ภายในซอฟต์แวร์นี้ทั้งหมด อันจะทำให้นิสิตเภสัชกรได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จบการศึกษาออกไปดำเนินกิจการด้านยาส่วนตัว นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยาให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และพัฒนาเพื่อเป็นร้านยาคุณภาพ   ต่อไป

หากสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่
บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จำกัด โทร. 0-2949-7816-20 Call Center 0-2949-7806 หรือ เว็บไซต์ www.software.worldmedic.com  หรือ www.worldmedic.co.th  

 
 

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2015