.


พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore สำหรับร้านยาของคณะฯ
  รับมอบโดย รศ.ดร.เฉลิมศรี ภุมมางกูร   คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
เพื่อใช้สำหรับการบริหารร้านยาของคณะฯ และ พัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาฯ โดย คุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ  ในวันที่ 13 ตุลาคม  2552...ชมภาพบรรยากาศ >>>>

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ   แก่ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั โดยมีพิธีรับมอบโดย รศ.ดร.พรเพ็ญ เปรมโยธิน คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......

หาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ   แก่ คณะเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีพิธีรับมอบโดยตัวแทนคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ หาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาพการบรรยายที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในส่วนหนึ่งวิชาด้านเภสัชศาสตร์ โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ   ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลร้านยา ปัจจุบันและอนาคตของร้านยา ตลอดจนกลยุทธ์ด้านการตลาด การขาย และบริหารจัดการร้านยาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ  นอกจากนั้น ยังแนะนำการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านเภสัชฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาเภสัชฯ ปีที่ 4 บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาบริหารจัดการร้านยา  และได้ทำการมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore เวอร์ชั่นใหม่  พื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ยังพร้อมช่วยสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรม ของคณะฯด้วย..

มหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ 

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณเฉลิม จันทรโคตร หัวหน้าฝ่ายธุรกิจซอฟต์แวร์  แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัสงขลานครินทร์ โดยมีพิธีรับมอบโดย ภญ.ดร.สุชาดา  สูรพันธุ์ ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรชุมชน (ร้านยาเภสัช ฯ มอ.)คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้แทนรับมอบแทนคณบดีฯ เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......พร้อมทั้งร่วมบรรยายให้กับนิสิตเภสัชฯปีที่ 5 ในวิชา "บริหารเภสัชกิจ"

สถาบันที่ให้การสนับสนุน

กำหนดวันรับมอบ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียว รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มศว. รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

รับมอบแล้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร

รับมอบแล้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

รับมอบแล้ว

 Select Check-Out Date  มอบซอฟต์แวร์ให้กับอาจารย์ผู้สอนและนศ.เภสัชฯ พร้อมร่วมบรรยายพิเศษและสาธิตให้กับนศ.เภสัชฯปีที่ 5 เรื่อง "การพัฒนาร้านยาคุณภาพ" ณ อาคารราชรัตน์ ห้อง 207
คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลาฯ

รับมอบแล้ว

 Select Check-Out Date  มอบซอฟต์แวร์ให้กับคณะฯและร่วมบรรยายและสาธิตให้แก่ นศ.เภสัชฯ ปีที่ 5
คณะเภสัชศาสตร์ ม.จุฬาฯ

รับมอบแล้ว

Select Check-Out Date  มอบซอฟต์แวร์ให้กับคณะฯพร้อมร่วมบรรยายพิเศษและสาธิตให้กับนศ.เภสัชฯปีที่ 5

คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่

รับมอบแล้ว

Select Check-Out Date  มอบซอฟต์แวร์ให้กับคณะฯและร่วมบรรยายและสาธิตให้แก่ นศ.เภสัชฯ ปีที่ 5
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม

รับมอบแล้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รับมอบแล้ว

Select Check-Out Date  มอบซอฟต์แวร์ให้กับคณะฯและร่วมบรรยายและสาธิตให้แก่ นศ.เภสัชฯ ปีที่ 5
 สภาเภสัชกรรม
 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
 ศูนย์ทดสอบออนไลน์
 ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล

ซอฟต์แวร์ใหม่ปี 2010
สำหรับเภสัชกร

SmartDrugStore WholeSale
New Edition

ระบบซอฟต์แวร์บริหารร้านยาแบบขายส่ง

SmartDrugStore Xtra
New Edition

ระบบซอฟต์แวร์บริหารร้านยาและระบบสต๊อกสมบูรณ์แบบ


SmartStock New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารสต๊อกเช็คสต๊อก

มหาวิทยาลัยมหิดล 

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ  แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีพิธีรับมอบโดย ผศ.ดร.นนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์ อาจารย์ประจำวิชาฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง.....พร้อมทั้งบรรยายวิชาการแก่นักศึกษาเภสัชกรปีที่ 5

ซอฟต์แวร์ใหม่ปี 2009
สำหรับเภสัชกร

SmartDrug-Interaction New Edition
ระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทำปฏิกิริยาของยา

SmartDispensing New Edition
ระบบซอฟต์แวร์บริหารการจ่ายยาในโรงพยาบาลสมบูรณ์แบบ

SmartCounseling New Edition
ระบบซอฟต์แวร์เก็บประวัติคนไข้และให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับร้านยาทั่วไปและร้านยาคุณภาพ

SmartGuide New Edition
ระบบซอฟต์แวร์การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สำหรับร้านยาทั่วไปและร้านยาคุณภาพ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณเฉลิม จันทรโคตร หัวหน้าฝ่ายธุรกิจซอฟต์แวร์  แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  โดยมีพิธีรับมอบโดย รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณเฉลิม จันทรโคตร หัวหน้าฝ่ายธุรกิจซอฟต์แวร์  แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีพิธีรับมอบโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......พร้อมกับบรรยายให้กับเภสัชกรของจังหวัด

 ตารางการบรรยาย

มหาวิทยาลัยรังสิต

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ   แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีพิธีรับมอบโดย รศ.ดร.อรพรรณ   มาตังคสมบัติ คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......

 ตารางการบรรยาย

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ  แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ  โดยมีพิธีรับมอบโดย รศ.ดร.อรลักษณา แพรัตกุล คณบดี และคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครินวิโรฒ เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......

 ตารางการบรรยาย

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ   แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว โดยมีพิธีรับมอบโดย รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช คณบดี และคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......

 ตารางการบรรยาย
  • วันที่ 5 และ 15 สิงหาคม 2551  

  "เป็นการบรรยายเนื้อหาการบริหารจัดการร้านยาให้กับนักศึกษาเภสัชฯ ปีที่ 5 ทั้งภาคเช้า และภาคพิเศษ จำนวนรวมกว่า 170 คน"
คลิกเพื่อดูภาพ
>>

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิธีมอบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore  โดยคุณอิสระพงศ์  แจ้งเขว้า กรรมการผู้จัดการ  แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีพิธีรับมอบโดย รศ.ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย คณะบดี และคณาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อใช้เป็นซอฟต์แวร์สนับสนุนด้านการเรียน การสอนและการศึกษาแก่นิสิตเภสัชฯ และสาขาที่เกี่ยวข้อง......

 การบรรยาย
  •   ภาพการบรรยายให้กับนักศึกษาเภสัชฯ ปีที่ 5 จำนวนกว่า 150 คน  คลิกเพื่อดูภาพ >>

     บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ให้กับวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข, ระบบการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชศาสตร์, เว็บไซต์ขององค์กรด้านการแพทย์, ซอฟต์แวร์บริหารงานด้านการแพทย์และ อื่นๆ ตลอดจนการฝึกอบรมด้านต่างๆ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง การนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารข้อมูลข่าวสารและช่วยการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยได้วางแนวทางการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งภูมิภาค (Medical Hub) ในปี พ.ศ. 2553 ในการความรู้เรื่องยารักษาโรค เภสัชกรถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านนี้ คือ สามารถใช้งานได้ เพราะการให้การทำร้านยาในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคติจิตอล (Electronic Medical Record: EMR) เกือบทั้งหมด ทั้งนี้เพราะ ข้อมูลดิจิตอลสามารถนำมาประมวลผลสรุปด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น จำนวนลูกค้าต่อปี ยอดขาย กำไร คลังยา การสั่งซื้อยา ฯลฯ ระบบข้อมูลต่างๆ สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวริค์ สะดวกในการรับส่งและเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ระบบการเก็บข้อมูลแบบดิจิตอล ยังสะดวก และค้นหาได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำขึ้นเก็บไว้แบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วย

      บริษัทฯ จึงได้พิจารณาที่จะให้การสนับสนุนระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาเพื่อให้นิสิตเภสัชกรได้เรียนรู้ถึงระบบบริหารงานเกี่ยวกับระบบการขายหน้าร้าน การบริหารคลังยา Pharmacy Guide ระบบการบริหารสต๊อก ระบบรายงานต่างๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้การบริหารงานภายในร้านยา มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งนิสิตเภสัชกรทั้งหมด สามารถนำเอาแนวความคิดการบริหารนี้ไปใช้ได้ อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบออกไปประกอบวิชาชีพ โดยการสนับสนุนนี้ บริษัทฯ จะทำการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ตามจำนวนที่คณะฯได้พิจารณาเห็นชอบ โดยรวมไม่เกิน 10 ไล่เซนส์ โดยการสนับสนุนนี้ เป็นการสนับสนุนแบบให้เปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

      ซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยา (SmartDrugstore) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสำหรับเภสัชกรเพื่อช่วยบริหารงานในร้านยาระบบการขายหน้าร้าน ระบบการเก็บประวัติลูกค้า ระบบสมาชิก การบริหารคลังยา Pharmacy Guide ระบบการบริหาร ระบบรายงานต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้ นิสิตเภสัชกร จะได้ศึกษาและเรียนรู้ภายในซอฟต์แวร์นี้ทั้งหมด อันจะทำให้นิสิตเภสัชกรได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จบการศึกษาออกไปดำเนินกิจการด้านยาส่วนตัว นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยาให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และพัฒนาเพื่อเป็นร้านยาคุณภาพ   ต่อไป

หากสถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่
บริษัท เวิลด์เมดิก คอร์ปอเรชั่น อิงค์ จำกัด โทร. 0-2949-7816-20 Call Center 0-2949-7806 หรือ เว็บไซต์ www.software.worldmedic.com  หรือ www.worldmedic.co.th

  

 

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2015