รับมอบแล้ว

หน้าหลัก ที่มา วัตถุประสงค์ การสนับสนุน ระยะเวลา ความร่วมมือ ติดต่อ
 

 

ความร่วมมือ

 

  1. ให้การสนับสนุนและร่วมบรรยายสาธิตเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บริหารร้านยาให้กับนิสิตเภสัชกรชั้นปีที่ 5 โดยเป็นการบรรยายภาพรวมและไม่มีเรื่องธุรกิจมาเกี่ยวข้อง

  2. ให้การสนับสนุนการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้กับแผนกคอมพิวเตอร์ของคณะเภสัชฯ เพื่อให้นิสิตฯได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งานด้วยตนเอง

  3. ให้การสนับสนุนด้านสื่อการเรียนรู้และคู่มือที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและการพัฒนาซอฟต์แวร์ร้านยาเพื่อเป็นแนวทางและแนวคิดให้นิสิตเภสัชกรได้พัฒนาต่อยอดแนวคิดที่มีอยู่

  4. สนับสนุนนิสิตเภสัชกรทุกสถาบันให้เกิดการเรียนรู้แบบเชิงรุก และการศึกษาด้วยตนเอง (Self Study)