รับมอบแล้ว

หน้าหลัก ที่มา วัตถุประสงค์ การสนับสนุน ระยะเวลา ความร่วมมือ ติดต่อ
 

 

ะยะเวลา

 

สถาบันที่ได้มีการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ SmartDrugstore แล้ว จะได้รับการดูแลและอัพเกรดให้ตลอดอายุการใช้งาน และสามารถเพิ่มจำนวนไลเซ่นส์เพื่อให้เพียงพอกับการเรียน การสอน ของผู้เรียนได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ  นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังเข้าร่วมการบรรยายในส่วนที่เกี่ยวข้อง