หน้าหลัก ที่มา วัตถุประสงค์ การสนับสนุน ระยะเวลา ความร่วมมือ ติดต่อ
 

 

การสนับสนุน

            บริษัทฯ ได้พิจารณาให้การสนับสนุนระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาเพื่อให้นิสิตเภสัชกรได้เรียนรู้ถึงระบบบริหารงานเกี่ยวกับระบบการขายหน้าร้าน การบริหารคลังยา Pharmacy Guide ระบบการบริหารสต๊อก ระบบรายงานต่างๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้การบริหารงานภายในร้านยา มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งนิสิตเภสัชกรทั้งหมด สามารถนำเอาแนวความคิดการบริหารนี้ไปใช้ได้ อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบออกไปประกอบวิชาชีพ โดยการสนับสนุนนี้ บริษัทฯ จะทำการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ตามจำนวนที่คณะฯได้พิจารณาเห็นชอบ โดยรวมไม่เกิน 10 ไล่เซนส์ โดยการสนับสนุนนี้ เป็นการสนับสนุนแบบให้เปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 

สถาบันที่ให้การสนับสนุน

กำหนดวันรับมอบ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียว รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มศว. รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

รับมอบแล้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร

รับมอบแล้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

รับมอบแล้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลาฯ รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.จุฬาฯ รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับมอบแล้ว
คณะเภสัชศาสตร์ ม.อิสเทริน์เอเซีย รับมอบแล้ว