หน้าหลัก ที่มา วัตถุประสงค์ การสนับสนุน ระยะเวลา ความร่วมมือ ติดต่อ
 

 

 

วัตถุประสงค์

 

  1. เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนของสถาบันที่ผลิตเภสัชกรให้เรียนรู้ถึงระบบการบริหารจัดการร้านขายยา

  2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเภสัชกรในการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับร้านขายยา

  3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบข้อเสนอแนะกับนักศึกษาเภสัชกรเพื่อพัฒนางานด้านร้านขายยา

  4. เพื่อเพิ่มขีดความรู้ ความสามารถ ในการแข่งขันในการประกอบอาชีพทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ในอนาคต

  5. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาร้านยาไปสู่ร้านยาคุณภาพ และ โครงการต่างๆ ของรัฐฯที่จะเกิดขึ้น

  6. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นแนวความคิดเพื่อประยุกต์ใช้กับการทำงานทั้งในส่วนของโรงพยาบาลและธุรกิจส่วนตัว