หน้าหลัก ที่มา วัตถุประสงค์ การสนับสนุน ระยะเวลา ความร่วมมือ ติดต่อ
 

 

ที่มา

     บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่นแอนด์เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์ให้กับวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข, ระบบการศึกษาต่อเนื่องของเภสัชศาสตร์, เว็บไซต์ขององค์กรด้านการแพทย์, ซอฟต์แวร์บริหารงานด้านการแพทย์และ อื่นๆ ตลอดจนการฝึกอบรมด้านต่างๆ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง การนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารข้อมูลข่าวสารและช่วยการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยได้วางแนวทางการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แห่งภูมิภาค (Medical Hub) ในปี พ.ศ. 2553 ในการความรู้เรื่องยารักษาโรค เภสัชกรถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่จะต้องมีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้านนี้ คือ สามารถใช้งานได้ เพราะการให้การทำร้านยาในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคติจิตอล (Electronic Medical Record: EMR) เกือบทั้งหมด ทั้งนี้เพราะ ข้อมูลดิจิตอลสามารถนำมาประมวลผลสรุปด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น จำนวนลูกค้าต่อปี ยอดขาย กำไร คลังยา การสั่งซื้อยา ฯลฯ ระบบข้อมูลต่างๆ สามารถเชื่อมต่อเป็นระบบเน็ตเวริค์ สะดวกในการรับส่งและเคลื่อนย้ายข้อมูลไปยังหน่วยงานต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ระบบการเก็บข้อมูลแบบดิจิตอล ยังสะดวก และค้นหาได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำขึ้นเก็บไว้แบบออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ด้วย

      บริษัทฯ จึงได้พิจารณาที่จะให้การสนับสนุนระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาเพื่อให้นิสิตเภสัชกรได้เรียนรู้ถึงระบบบริหารงานเกี่ยวกับระบบการขายหน้าร้าน การบริหารคลังยา Pharmacy Guide ระบบการบริหารสต๊อก ระบบรายงานต่างๆ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้การบริหารงานภายในร้านยา มีความสะดวก รวดเร็ว เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งนิสิตเภสัชกรทั้งหมด สามารถนำเอาแนวความคิดการบริหารนี้ไปใช้ได้ อันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบออกไปประกอบวิชาชีพ โดยการสนับสนุนนี้ บริษัทฯ จะทำการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ตามจำนวนที่คณะฯได้พิจารณาเห็นชอบ โดยรวมไม่เกิน 10 ไล่เซนส์ โดยการสนับสนุนนี้ เป็นการสนับสนุนแบบให้เปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

      ซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยา (SmartDrugstore) เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาสำหรับเภสัชกรเพื่อช่วยบริหารงานในร้านยาระบบการขายหน้าร้าน ระบบการเก็บประวัติลูกค้า ระบบสมาชิก การบริหารคลังยา Pharmacy Guide ระบบการบริหาร ระบบรายงานต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้ นิสิตเภสัชกร จะได้ศึกษาและเรียนรู้ภายในซอฟต์แวร์นี้ทั้งหมด อันจะทำให้นิสิตเภสัชกรได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จบการศึกษาออกไปดำเนินกิจการด้านยาส่วนตัว นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาร้านยาให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน และพัฒนาเพื่อเป็นร้านยาคุณภาพ   ต่อไป
 

      ในหลักสูตรการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์  ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นไป  การศึกษาจะเพิ่มเวลาเป็น  6 ปี  (Pharm.D) ซึ่งจะเน้นหนักด้านการศึกษาจริงกับผู้ป่วย (Round Ward) และการให้คำปรึกษา (Counseling)   การเรียนรู้และการทำงานจะใกล้ชิดกับคนไข้มากขึ้นและมีการทำงานที่ใกล้ชิดกับแพทย์และพยาบาลมากขึ้น  ดังนั้น สิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ระบบการให้คำปรึกษาคนไข้  และการจัดยา (Dispensing)  ทั้งหมดที่กล่าว  ทางทีมงานเวิลด์เมดิก ได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์เพื่อรองรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับวิชาชีพเภสัชฯ เป็นอย่างดี  โดยได้ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์

  • SmartDrugstore 3.0.5 Plus for Education ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานร้านยาสมบูรณ์

  • SmartCounseling ระบบซอฟต์แวร์เก็บประวัติคนไข้และให้คำปรึกษาเบื้องต้น สำหรับร้านยาทั่วไปและร้านยาคุณภาพ

  • SmartGuide ระบบซอฟต์แวร์การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น สำหรับร้านยาทั่วไปและร้านยาคุณภาพ

  • SmartDispensing ระบบซอฟต์แวร์บริหารการจ่ายยาในโรงพยาบาลสมบูรณ์แบบ

  • SmartDrug-Interaction ระบบซอฟต์แวร์ตรวจสอบการทำปฏิกิริยาของยา

   โดยซอฟต์แวร์ทั้งหมดนี้  ทางทีมงานได้พัฒนาขึ้นเพื่อการช่วยให้การศึกษาวิชาชีพเภสัชฯ มีระบบเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการ และประมวลผล จัดเก็บข้อมูลคนไข้ที่มากจะมากขึ้น  ทั้งนี้ระบบซอฟต์แวร์ที่บริษัทฯ ได้มอบให้กับคณะเภสัชฯ ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศแล้วนั้น  ในปี 2552 จะมีซอฟต์แวร์ใหม่เหล่านี้มอบพร้อมเป็นชุดไปด้วยกันในนาม

"SmartDrugstore Suite"

 

สถาบันการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่


บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่นแอนด์เทคโนโลยี จำกัด โทร. 0-2949-7816-20 Call Center 0-2949-7806 หรือ
ว็บไซต์
www.software.worldmedic.com  หรือ www.worldmedic.co.th