การสนับสนุน

 

            บริษัทฯ ได้พิจารณาให้การสนับสนุนระบบซอฟต์แวร์สำหรับห้องจ่ายยา (SmartDispensing) ที่ขาดงบประมาณเพื่อจัดหาระบบซอฟต์แวร์บริหารห้องจ่ายยา และ คลังยา  การสนับสนุนแบบให้เปล่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

© Copyrights WorldMedic Corporation Inc. All Rights Reserved.1998 - 2011