ระบบซอฟต์แวร์บริหารงานคลินิก SmartClinic Sky เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับคลินิก
โรคเฉพาะสถานพยาบาลพิเศษโรงพยาบาล โรคเฉพาะออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานเฉพาะด้าน
(Special Disease Management)โดยทีมงานเวิลด์เมดิกด้วยเจตจำนงค์ที่จะสนับสนุนและช่วย
เหลือสังคมในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ของบริษัทฯที่มีมากว่า12ปีจึงได้พัฒนาระบบบริหารงานนี้ขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานแบบที่ผู้ใช้งาน
สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและมุ่งเน้นเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่คนไข้ให้ได้รับการบริการการรักษาที่ดี มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ


     ระบบได้ถูกออกแบบเป็นWebbase  Application เพื่อให้สะดวกในการปรับปรุงแก้ไขและ
ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบข้อมูล ได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตฐานข้อมูลสามารถสำรองไว้บนเซริฟเวอร์ออนไลน
์และออฟไลน์การออกแบบที่เน้นใช้งานง่ายสะดวกสวยงามทีมงานให้การสนับสนุนได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
ได้ตลอดเวลาบริษัทฯได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์นี้ขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานของอโรคยศาลโดยเฉพาะ
โดยแบ่งระยะการทำงานออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระบบบริหารงานทั่วไปโดยรวม (Front Management)ที่จะเกิดกับคนไข้ ระยะที่ 2 ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Back Management : MIS)
ประมวลผลทางการแพทย์สรุปข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามหัวข้อต่างๆให้กับฝ่ายบริหารงานและจะดูแล
และปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตลอดจนการจัดทำระบบคู่มือการใช้งานระบบเอกสาร
การพัฒนาและ สื่อการใช้งานต่างๆเพื่อให้จิตอาสาและเจ้าหน้าที่สามารถใช้งานระบบได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

“ อโรคยศาล วัดคำประมง ถือเป็นสถานพยาบาลโรคเฉพาะที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนไข้โรคมะเร็งในแนว
ทางการรักษาแบบแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันเพื่อให้เกิดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดผลการ
รักษาเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ บริษัทฯจึงได้พิจารณาพัฒนาระบบนี้ขึ้นเพื่อมอบถวายฯเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการข้อมูลคนไข้และระบบวิเคราะห์สำหรับแพทย์และผู้บริหารสามารถนำข้อมูลการรักษามา
ประมวลผล โดยอัตโนมัติอันจะมีประโยชน์ในการด้านการพัฒนาแนวทางการรักษาและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ทางการแพทย์ (Clinical Analysis) อย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลการวิเคราะห์
มาใช้ในการศึกษาและวิจัยต่อยอดในด้านโรคมะเร็งในแนวทางที่ได้กระทำอยู่โดยมีเป้าหมายคือคนไข้
ได้รับการบริการการรักษาที่ดีที่สุดส่งผลต่อคนไข้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติยืนยาวหรือหายขาดจาก
โรคถึงแม้ว่าจะเป็นความหวังแต่หากได้ริเริ่มและมีเป้าหมายอย่างแน่วแน่เชื่อมั่นว่าแนวทางแห่ง
อโรคยศาลแห่งนี้จะเป็นความหวังที่เป็นจริงของคนไข้ทุกคน                 กดเพื่อดู      ภาพตัวอย่างซอฟต์แวร์

 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพตัวอย่างซอฟต์แวร์

 
Untitled Document
หน้าหลัก | ที่มา | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | การสนุบสนุน | ระยะเวลา | ความร่วมมือ | ติดต่อเรา
© Copyright WorldMedic Information & Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.1998-2025